Explore
Sign Up
Login

H2O Melon 🍉

PO# 182045
Sri Lanka
Sri Lanka
Who cares if I'm chubby? At least, I'm pretty. 😘
November 1, 2017
Colombo, Sri Lanka

பெண்ணே !!

கஷ்டங்கள் வரும் போது தைரியமாய் இரு
உனக்கு உன்னை அன்றி வெறு யாரும் இல்லை
வாழ்க்கை உனக்கு ஒரு சவால்
அதை நீ மட்டும் தான் வெல்ல முடியும்
யாரையும் நம்பி நீ உன்னை தொலைத்துக்கொள்ளாதே
வாழ தெரிந்தவர் வாழ்வது தான் இந்த வாழ்க்கை

காதல் வெறும் மாயை
அது உன்னை ஏமாற்றி தான் விடும்
உன்னை நீ மட்டும் தான் காதலிக்க முடியும்
ஏன் என்றால் உனக்கு நீ மட்டும் தான் கடைசி வரை !!

WISE
Thumb_1508429632
PO#182045
2
0
October 30, 2017
 


I am A Lady of my own !!
So please stop bothering me more on any forms ..
I live my life in a way where i don't want any of your sites
Please stay away from my sites
Just like you left from me
Go there and live your life
Go listen to all the gossips
Go and make stories to me with other man
Do whatever in your life

Don't think that i will ever let you in
As i have no space for a person who thinks that i am a hoe
But thanks alot for everything you did in my life
I am grateful for that ..!!!


Regards,
H2O Melon

LIGHT SWEPT
Thumb_1508429632
PO#182045
1
0
October 29, 2017
Colombo, Sri Lanka

உன்னால்  தான் நான் காதலை வெறுக்க பழகினேன்
நீ சொன்ன ஒவ்வெரு பொய்யும் என்னை மாற்றியது முழுமையாக
காதலிக்க தெரியாதவர்கள் காதலித்தால் வலி தான் மிச்சம்
நீ நினைக்கும் பெண் அல்ல நான் , நீ இல்லை என்றதும் இன்னொருவரை தேட
நீ கடைசி மட்டும் என்னை இன்னொருவனுடன் சேர்த்து பேசுவதை நிறுத்த போவதில்லை
இருந்தும் நான் இன்னும் உன்னை ஒரு மனிதனாக மதிக்கிறேன்
ஏன் என்றால் நீ ஒரு கணம் எனக்கு என் வாழ்வில் உதவியதால் ..!!

Regards,
H2O Melon 🍉

PANDA
Thumb_1508429632
PO#182045
1
0
October 19, 2017
Colombo, Sri Lanka

If everything can be pinned down
Then there won’t be any suicides attempts

If everything can be said out loud
Then there won’t be any break up stories

If everything you see can be yours
Then there won’t be any choice left

If everything you have now is something someone wanted so badly

So please do take care of it cause you are privileged to have it instead of dreaming about it !!

Regards,
H2O Melon 🍉

EVALUATE YOUR LIFE DAY
Thumb_1508429632
PO#182045
2
0
June 19, 2017
Colombo, Sri Lanka

The life you live right now isn't something going to be repeated again ..
The much you run , the more you miss ..
I know life is a big challenge and you have to be able to fulfill a lot of things before you stop your breath..
But have you ever thought that the minutes which pass by won't be the same again ..
Nor we get not to face that again??

It's all about moving on , so why don't you do it with each minute counted ??

I am not asking you to do big things ..
I am asking you to do small things ..
Just simple as this "look at the mirror and give yourself a good smile .."
"Share the smile with a strange in the road .."
"If you got two biscuits share it with someone next to you .."
"If you...

10TH ANNIVERSARY IPHONE
Thumb_1508429632
PO#182045
3
0
June 12, 2017
 

Ever thought of yourself in the higher point ??

Have u ever dreamed of waking up in the sunrise where your world just shines ??

Have you treated yourself a little bit of sugar than usual??

Have you ever thought to hug someone more tighter than ever ??

Have you ever took a pen and wrote a letter to someone ?

Have you ever sat with someone and spoke for hours ??

Have you ever had time to stop and smell the flowers ?

Have you ever let the air blow out on ur loose hair ??

Have you ever lived in any of yours fantasies??

Have you or have you not ??

If not please beautiful do it today as there is no tomorrow promised to you !!

Regards,
Delaxi 🍉

PS - Don't forget to kiss a man !! 😘

BALLPOINT PEN DAY
Thumb_1508429632
PO#182045
3
0
June 12, 2017
Colombo, Sri Lanka

To tell you I am sorry for breaking your heart !!

Did I break yours ??
Or you broke mine ??
The pain is same so I don't wanna differentiate it

I am sorry that I had to be this way
I wanted to be okie
But you are not what you say about
I just wanna tell you that
I am sorry for breaking your heart !!

If it's what it was then let that be as it is ..!!

Regards,

G. Delaxi

BALLPOINT PEN DAY
Thumb_1508429632
PO#182045
1
0
April 21, 2017
Puttalam, Sri Lanka

Was it too much to dream off !!

Once again my dream of getting married crashed !!

I thought I might have a family
Why boys have to be so mean
Why they fake a love
Why fake hopes
Does this mean that I am useless
I did give my all to this relationship
All I got is lies

You walked away like nothing happened
You said sorry like there is nothing matters

Was it this easy ??
Should have known before so I could have been prepared!!

Ones again ,
I am back to the square one !!
Hello broken heart 💔
I missed you !!

Regards,
Delaxi 🤗

RESPECT
Thumb_1508429632
PO#182045
0
0
March 13, 2017
Puttalam, Sri Lanka

Oh nooo !!
How much I have missed you my Dearest Lettrs Land :(

It was not something I was able to do ..
I had my time away from my world of writing
I thought I should stop penning down my life here
Cause it's an old boring story to share always !!
But I know I was wrong
Cause as I sit and read my lettrs I know what I went through in my life to be here today ..
It was not just lettrs which i shared here for comments
They were my motive stories which I wrote and left in here
Thanks lettrs for having this App here and I am forever grateful to you !!

Regards,
Delaxi 🥂

IN SEASON
Thumb_1508429632
PO#182045
0
0
March 13, 2017
Puttalam, Sri Lanka

The love that I am gonna loose !!

Hey baby ,
I know u came into my life in the wrong time
No no not actually the wrong time
But it's late
Too late as I have had so many hard times
Your love isn't something I wanted now
Your kinda love was my fantasy ones
But now I don't fancy that love
I am glad u wanted to make me happy
But boy I don't need someone else to make me happy
As I am happy with myself ..
I ain't ready to write up one more story with you
As I have moved further ..
I need a realistic start now
Like a real world life ..
Where things are more real than just temporary happiness!!
I don't wanna risk myself again ..
I just wanna live this time and I will do that !!

Please fo...

KISS A PRINCE
Thumb_1508429632
PO#182045
3
1
November 1, 2016
Puttalam, Sri Lanka

I want to know what it feels like to be loved in the way I was meant to be loved. To be told I'm beautiful by lips that don't lie. To feel like I've finally found someone that would never hurt me, because my tears would provoke theirs. Someone that would only make me stronger, happier.

Regards,
H2O Melon 🍉

PINEAPPLE
Thumb_1508429632
PO#182045
2
0
October 8, 2016
Puttalam, Sri Lanka

Just let me fall !!

Please don't try to stop me
Let me fall deep
Fall into the depth of myself
And cry louder

Falling in love was not bad
Until that's the wrong choice u made
I made mine and here I am falling
That was not easy at all

Will I be back to normal
Will I smile back
Will I have hope
Will I fall in love again ??

😓😭😢

ORIGINAL
Thumb_1508429632
PO#182045
2
0
October 7, 2016
Puttalam, Sri Lanka

The bold reflection of a divorced girl who never get to live the married life ...

It was never easy at all ,
It seems like I don't care
But deep inside me I am weeping
Since last year
Life isn't treating me well
I don't wanna complain it either
Still the hardships you throw at me
Makes me stronger in a tuff way

Mornings aren't the same
I wake up to a world
Where people wait to judge me
Where they wait to say something to kill me

What I wear
Where I go
Whom I talk to
When I return home
Everything about me seems to be a social gossip
People look at me with so much questions

Some says me to marry an old man
Some says me no one will marry me
Some asks me to be the second wi...

ANGEL OF PASSION
Thumb_1508429632
PO#182045
10
6
October 7, 2016
Puttalam, Sri Lanka

Lettrs land you surprise me so well ..

Whenever I open you up
I feel like I missed out a lot here
You tend to look more advanced than yesterday

I feel lost
Yet I feel safe
I might not get it
But I still love you much

Your growing is a heads up
And being here with you is my best prize
All the best to you from my whole heart
Shine more everyday !!

Regards,
H2O Melon 🍉

ORIGINAL
Thumb_1508429632
PO#182045
3
0
September 13, 2016
Puttalam, Sri Lanka

It's been a month Appa !!

Regards,
H2o melon 🍉

ORIGINAL
Thumb_1508429632
PO#182045
2
0
September 8, 2016
Puttalam, Sri Lanka

#color

Give me Purple and see me go mad for a few hours !!

Such a glorious color
Give the rich radiant look anywhere with a little touch
You shine with your shades
You are one delightful color
You color the sky at times where everyone go Awwwww 💜

Call me the Purple Hearted girl I won't mind 💜

Regards,
H2O Melon 🍉

Thumb_letter_signature_1473358711
HOMBRE PRECAVIDO
Thumb_1508429632
PO#182045
1
0
September 8, 2016
Puttalam, Sri Lanka

               Naked sex !!

Everyone have sex in every stage of their life ,
It's just normal as the rain which pores out side the window :)
But some have sex with a lot of love ,
A love that makes them get into each other's souls :)
Some have sex for the fun part of it ,
Where they don't know what it's like to hug and sleep after the session :)
Some goes for wild sex and have some love marks left in their body ,
This is like a loaded lorry ran over you in no time feel :)

And there are more ways to have sex !!
Most of them don't last forever ..
I don't know why ?
Maybe the body we show naked won't be making any big impact on the other person..
They just change the person and enjoy seein...

ORIGINAL
Thumb_1508429632
PO#182045
2
0
September 5, 2016
Puttalam, Sri Lanka

Not many people can say
they have a true friend
Someone that stands by your side
and shows devotion with no end
The person that encourages you
to reach for your dreams and goals
The one that understands the hardships
hidden deep within your soul
That person that stays up at night
When you need a listening ear
The only person in the world
that knows your deepest fear
That shoulder that you cry on
When life doesn't go according to plan
They help you dust yourself off
and muscle the strength to stand
That person you can count on
When times are good and bad
Someone you're blessed with...
I call mine Dad!

I miss you so much and I dunno how to get myself used to this 😔😔

Regards,
H2O Melon🍉

THE TRIANGLE
Thumb_1508429632
PO#182045
6
1
September 4, 2016
Puttalam, Sri Lanka

If I could write a story,
It would be the greatest ever told.
I'd write about my daddy,
For he had a heart of gold.
My dad, he was no hero
Known around this world.
He was everything to me,
For I was his baby girl.
I'd write about the lessons.
He taught me right from wrong.
He instilled in me the values
That one day I'd be strong.
He taught me to face my fears,
Take each day as it comes,
For there are things that we can't change.
He would say what's done is done.
He would say hold your head up high,
Carry yourself with pride.
Thanks to him, I am somebody,
I will never run and hide.
If I could write a story,
It would be the greatest ever told.
I'd write about my daddy,
For he had a heart of...

ORIGINAL
Thumb_1508429632
PO#182045
5
0
September 4, 2016
Puttalam, Sri Lanka

You are the only one whom I can call as mine from anything I have or lost !!
You are the only one all I want in this horizon ,
You can make me laugh and carry me home like a little kid always ,
You are the silver line who break through the storm in my life ,
You rescued me many times from all the bad things I did to my life ,
Whenever I drifted away you sailed all the way to get me back on track ,
You loved me more than any in my life ,
You gave me so much love like no one did ..

You took me from my worse and made me a better me today ,
You never had second thoughts to call me your own ..!!
Dad I miss you much here !!

Without you I find my life so empty :(
Please come back for me and giv...

ORIGINAL
Thumb_1508429632
PO#182045
2
0
September 4, 2016
Puttalam, Sri Lanka

You are my Big Red Rose among all of them !
You are the soft petal of my favorite flower ,
You are the sweetest scent every flower wish to have ,
You are the beauty of all with a bright color ,
You bloomed for me and you died without telling me !!

Dad ,
Your silent goodbye isn't my favorite :(
I want you back here with me ..
Without you I am no one :(
You are my everything
I will never let you go
But I know I can't have you by me physically
Still I will look for you in every good thing
I will feel ur presence in every gentle touch
I will forever know that u are there next to me ..

I love you Dad !!
Heaven gained a beautiful Angel !!

Regards ,
Your little troublemaker 😔
H2O Melon...

ORIGINAL
Thumb_1508429632
PO#182045
2
0
August 17, 2016
Puttalam, Sri Lanka

Have you seen my Daddy?
I imagine he's doing okay
Though it hurts to know
I can't call him every day

Some say he is always watching
I hope this to be true
And that one day he'll return to me
And say, "I've come for you"

I really miss my Daddy
I wasn't ready to say goodbye
It will never be the same
Years from now, I know I'll cry

I bet God is with my Daddy
Wrapped up in His arms
Sheltered from all illness and sorrow
Keeping him from harm...!!

Regards,
H2O Melon🍉

ORIGINAL
Thumb_1508429632
PO#182045
3
0
August 10, 2016
Puttalam, Sri Lanka

It's not that I miss you very much makes me wake up in the middle of the night and look at my phone !!
It's that my brain is used to know that someone out there still cares on me than anyone !!
So I check on my mobile wall thinking that you still do but you really don't !!

Regards,
H2O Melon ❣

Thumb_letter_signature_1470840909
ORIGINAL
Thumb_1508429632
PO#182045
3
0
July 27, 2016
Puttalam, Sri Lanka

After one fine break up !!

I started to look like the girl you wanted to get laid with..
My body started to give you chills whenever you saw it..
How many times you tried to see my boobs from my shirt gaps..
How many times you tried to tap my butt..

The moments you made me feel naked even with my dress on
The way you ate me from ur eyes
The way you loved watching my curves

How many times u made me come to your cabin
Just to stare at my boobs
How many times you made me work so late
Just to see me loose my peaceful self
How many times u made me come and work on ur laptop
Just to smell my scent

You were sleeping with me just by looking at me ..

I hated to be that girl u wanted to sleep ...

ORIGINAL
Thumb_1508429632
PO#182045
4
0
Thumb_1508429632
PO#182045
6
0
June 26, 2016
Bentota, Sri Lanka

There is nothing worsened than to feel lonely in life ...

ORIGINAL
Thumb_1508429632
PO#182045
2
0
Thumb_1508429632
PO#182045
6
0
Thumb_1508429632
PO#182045
15
0