Explore
Sign Up
Login
June 12, 2019
 

நீயும் உன்னுடைய நினைவுகளும் இருக்கும் வரை நான் தனிமையில் இல்லை அம்மா ....
ஆளில்லா ‌இடத்தில் நீ என்னை அழைத்ததுப்போல ‌சிந்தனை...
செல்போனை தலையணை அடியில் வைத்து நீங்கள் அழைக்கிறீர்கள் என்று ஏமாற்றம் அடைந்த தருணங்களில் நினைக்கிறேன் உங்களுடன் இணைந்து இருந்த அந்நாட்களை .....

MADE WITH LOVE
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
April 16, 2019
 

Love journey ...
I've never ever forget the moment of our love journey in first time even before marriage ..
A nuclear bold girl for the first time I was shyed to hold off your hands ..
Engagement atrocities
From the day were we are single soul
The proprietor of the chubby cheese boy looked at me in a casual manner with the smile ..
Hus looks itself surrender me in a jail (heart of him )
Flies over the Divine without him I'm not fulfilled . Without me he is not complete.
We are actually the right pair for the love...
Hum donno ek dosre ko pyar padtha hai
Kya problems hogya hum donno ki beach mein
Mujhe koi farak nai padtha  you're my pyari pathi ho dear my love
Aur main aapka pyari patni h...

MAKE IDEAS HAPPEN
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
April 16, 2019
 

Mujhe Shaadi ki Phele mahi ki fan hota hai
Ab mein meri  mahiya ki fan hoti hai

MAKE IDEAS HAPPEN
Thumb_1529663927
PO#634987
3
0
April 10, 2019
 

தேடிப் பார்க்கிறேன் நாம் துலைத்த தருணங்களை ....
தனியே இருந்த நிமிடங்களை
தாயின் அன்பிற்கு ஏக்கம் கொண்ட வயதை .
தனிமையே துணையாக வாழ்ந்த காலம் கொடுமை அம்மா
இருப்பினும் இருக்கிறேன் துணையின் வீட்டில் தனிமையில் ......

TAKE TIME TO WRITE
Thumb_1529663927
PO#634987
2
0
April 2, 2019
 

எழில்மிகு இயற்கை காற்றை விட்டு
செயற்கை காற்றை சுவாசித்து சாக நினைக்கும்
நவின நாகரிகம்

வைணவி

Thumb_signature_1554189951559
WORLD POST DAY
Thumb_1529663927
PO#634987
2
0
March 26, 2019
 

மனிதர்களின் மதங்களிலும் வேறுப்பாடு வேண்டாம்
மனதிலும் தான் .....

THINK OUTSIDE THE BOX
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
March 21, 2019
 

Happy holi

Thumb_signature_1553170765978
MAKE IDEAS HAPPEN
Thumb_1529663927
PO#634987
1
0
March 21, 2019
 

Words can't express how I felt in that moment when  I got a promotion from wife to motherhood  ....
I've ever expect soul of sound comes from mine
The day when I was saw you at a first time Iam really feeling proud for that IAM a WOMAN.
In the meantime  I thought about the waiting time of ten months to get you .....
Wow its something awesome time  
Days are gone just like that .....
My prayers are going there to get a girl baby ...
But you all knew that MAN PROPOSAL GOD DISPOSAL
Yeah obviously it's a boy baby
now I am experiencing and enjoying motherhood with my 7 months old boy ....

               Thank you for reading .....

Thumb_signature_1553170621873
MAKE IDEAS HAPPEN
Thumb_1529663927
PO#634987
0
1
March 21, 2019
 

மனிதர்களின்  இடையே உறக்கம் இருந்தால் மட்டுமே போதாது அவர்களுக்கு இறக்கமும் அவசியம்  ....

இரவில்  உறக்கம் துலைந்ததுப் போல
இறக்கமும் மறைந்துப் போய் விட்டது .....

Thumb_signature_1553129783343
BE YOURSELF
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
March 16, 2019
 

Life is not  always taking and having
It's also giving and being . Start and share your love to others but before that choose the people to whom you're share the love with

Thumb_signature_1552732166941
LOVE FOR ALL
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
March 16, 2019
 

Overthinking is also one of the negativity in human nature .
But not different thinking ....
It's a gift those who is having the essential idea to think different  us awesome human nature

THINK OUTSIDE THE BOX
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
March 3, 2019
 

இதில் தமிழ் மொழியின் தாக்கம் இருக்க வேண்டும் என்பது என் கருத்து.
கண்ணகியின் காலம் மாறிவிட்டது இன்னும் படித்தாண்டா பத்தினியாய் இருந்து பயன் என்ன!!! பாரினில் புதிது படைக்க
பாரதி கண்ட புதுமை பெண் போன்று இரு. எழு
மனதிலே உறுதி இருந்தால் வெற்றி அது நிச்சயம் !!!!

Thumb_signature_1551611972930
MAKE YOUR MARK
Thumb_1529663927
PO#634987
2
0
March 2, 2019
 

I miss your arms to broken my sorrows appa
I felt you're a right person to my life as a gods gift but I lost you my dear Daddy .
No one can play a role better than you if it possible come to me again papa I never ever let you go from me ...
I want you appa

Your's dear daughter

Thumb_signature_1551534090937
LOVE FOR ALL
Thumb_1529663927
PO#634987
2
0
August 25, 2018
Chennai, India

Birth:
A qoute that your mother smiles at you
for the first time when you cry !!!!
To salute a god of every man for giving a birth by sacrificing her thoughts.

BE KIND
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
August 9, 2018
 

My romantic moments with you

You're  busy with your own schedule in the long distance ....
Iam hear simply & madly thinking about you like a lovable idiot ....

WRITE YOUR OWN STORY
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
August 5, 2018
 

My love towards Music

   Usually love is expressed by music !!!!
Here I wish to express my love towards Music
Music is just not a sound
It's a beat of an every heart .....

Thumb_signature_1533492205620
MAKE DREAMS COME TRUE
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
July 24, 2018
 

Kiss :

  An emotion express without a

word or a love to show off by the

way of unforgettable moment....

      

                     ~ vaishnavi.$

THE KISS
Thumb_1529663927
PO#634987
1
0
July 24, 2018
Chennai, India

Dark Vs Bright
Dark is topple the sun to rise ..
Bright give way to shine  the dark
No one in this world was useless
Actually they didn't use their potentials to wake up !!!!

                   ~   Vaishnavi.$

STARS CAN'T SHINE WITHOUT DARKNESS
Thumb_1529663927
PO#634987
2
0
July 22, 2018
 

Love is an unique world to show off your affection or your thought about someone ..
The person may be a opposite gender, it depends...

LOVE IS ALL WE NEED
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
July 22, 2018
 

Whatever the problems life gives to me !!!!
If you hold my hand to support behind me it's not like anything.....

GIVING DAY
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
July 22, 2018
 

Dear daddy,
I've very lucky person to had a father like you
No one will play a role better than you. you're the holy gift From the god we missed you !!!! Not intentionally but it happened so,
Happiest father's day ....

                             S.vaishnavi

        

HAPPY FATHERS DAY!
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
July 22, 2018
Chennai, India

I doesn't knew the value when you alive ....
I am awaiting for the time go backwards .
because the time live with you is a golden days .. which will not be recovers at any cost ....

HAPPY FATHERS DAY!
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
July 22, 2018
 

It's not thought of the monsoon either spring or summer...
It's not a matter of falling moon and rising sun !!!!
It's a dream about a person whom I Loving in this world more than me .....
But he doesn't cares my love....
It won't means that my Love is fade
It's just says I doesn't choose a right person for my love |||||

My Heart
Thumb_1529663927
PO#634987
1
0
July 22, 2018
 

Time
I can't coming back for you..
So,enjoy when it's comes....

I SHALL USE MY TIME
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
July 22, 2018
Chennai, India

Falling down to rise
Someone is a way
To give up ....

STARS CAN'T SHINE WITHOUT DARKNESS
Thumb_1529663927
PO#634987
0
0
June 22, 2018
Tiruchirappalli, India

No one will love anyone in this world like I love you.my words are Mismorised when I saw you first time .  

Love you so much .....

                          ~$.vaishnavi

  

                     

MAJOR STEPHEN REICH
Thumb_1529663927
PO#634987
1
0